kalendarz
zapisz się na kurs

Regulamin

scroll

REGULAMIN SO SALSA – SOLIDARITY OF SALSA POLECANA SZKOŁA TAŃCA TRÓJMIASTO

I DEFINICJE

Cennik – aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w So! Salsa dostępny na stronie internetowej sosalsa.pl
Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne w Studiu Tańca So! Salsa
Oferta – aktualnie dostępna, na stronie internetowej sosalsa.pl lista kursów tańca
Recepcja – miejsce przeznaczone do przyjmowania Uczestników zajęć oraz innych osób, miejsce załatwiania formalności związanych z zajęciami tanecznymi
Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w Studiu Tańca So! Salsa
Sala taneczna – sala treningowa, na której odbywają się zajęcia taneczne grupowe lub lekcje indywidualne („zajęcia”)
Kursant / Uczestnik zajęć – osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach tanecznych, opłaconych i prowadzonych w Studiu Tańca So! Salsa

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin ten powstał na potrzeby studia So!Salsa. Określa on zasady korzystania z usług oferowanych przez So!Salsa oraz prawa i obowiązki kursanta.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usług So!Salsa oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu. Ma on zastosowanie do wszystkich karnetów sprzedawanych przez So!Salsa, bezpłatnych zaproszeń, użytkowników kart sportowych Multisport, OK System, FitProfit oraz gości.
 3. W ramach działalności Studio Tańca So! Salsa organizuje i oferuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy, których aktualna lista dostępna jest na stronie sosalsa.pl. Są to zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Zajęcia taneczne trwają pełną godzinę zegarową – 60 min.
   

III ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA So! Salsa:

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez So! Salsa jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.So!Salsa zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Wszystkie powierzone dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich mają tylko upoważnione osoby. Dane kontaktowe wykorzystujemy jedynie w celu statystycznym, informacyjnym, promocyjnym i w celu ułatwienia kontaktu z kursantami. Zgodnie z w/w ustawą masz prawo do poprawiania, uzupełniania uaktualniania oraz żądania usunięcia swoich danych z naszej bazy. (Można to zrobić droga mailową zapisy@sosalsa.pl)
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Studio Tańca So! Salsa jest posiadanie ważnego karnetu, opłacenie pojedynczego wejścia na zajęcia, skorzystanie z kart sportowych.
 3. Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca So! Salsa na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:korzystać z sali tańca, zgodnie z jej przeznaczeniem,
  korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca,
  korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Studio Tańca So!Salsa, w tym z: szatni, pryszniców, toalet,
  brać udział w imprezach organizowanych przez So!Salsa (bezpłatnie lub za dodatkową opłątą)
  być informowanym na bieżąco o wydarzeniach i działalności So!Salsa za pośrednictwem e-mail lub sms.
 4. Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście w Recepcji. Zgłoszenie e-mailowe jest obowiązujące dopiero w momencie otrzymania e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników (dla zajęć w parach 4 osób, dla zajęć solo 3 osób). Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
 5. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor.
 6. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki tańca wykonywanego samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje Instruktora.
 7. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open level,P -podstawowy, początkujący wyższy / improvers, S – średnio zaawansowany, Z -zaawansowany, Master Class. Warunkiem wstępu na zajęcia na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest zgoda Instruktora.
 8. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną. Zaleca się również swobodne, nie krępujące ruchów ubranie.
 9. So!Salsa ma prawo w wyjątkowych przypadkach odwołać zajęcia odrabiając je w późniejszym terminie lub wydłużając ważność karnetu. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach poprowadzić 1 instruktor. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 10. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
 11. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
 12. Prosi się Uczestników zajęć o niewnoszenie na teren So! Salsa przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora. W przypadku konieczności przyniesienia ww. przedmiotów i pozostawienia ich poza miejscem zajęć Uczestnik informuje o tym fakcie recepcję Studia.
 13. Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika bez związku z zajęciami winny być przez niego zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego przez Organizatora miejscu. Studio So!Salsa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bądź skradzione na terenie szkoły.
 14. Szkoła Tańca So! Salsa nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 15. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun .
 16. Na terenie Szkoły Tańca So! Salsa obowiązuje zakaz palenia tytoniu
 17. Po godzinie 22:00 recepcja studia zaczyna drukowanie raportów zamykających dzień, dlatego po tej godzinie wejście nie będzie możliwe
 18. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, PPoż., zachowania czystości oraz szanowania własności studia oraz innych uczestników.
 19. Filmowanie zajęć bez wyraźnej zgody instruktora po zakończeniu zajęć jest zabronione.
 20. So!Salsa ma prawo wykorzystać zdjęcia, filmy, materiały z zajęć do celów promocyjnych oraz informacyjnych. Materiały te mogą być wykorzystane tylko na potrzeby studia i w związku z działalnością studia oraz umieszczane na portalach społecznościowych studia oraz stronie internetowej sosalsa.pl.


IV   KURSY, SYSTEM PŁATNOŚCI, ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie sosalsa.pl przed rozpoczęciem zajęć.
  So! Salsa zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń i przy Recepcjach we wszystkich lokalizacjach oraz na stronie internetowej sosalsa.pl W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:a) telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,b) w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych.
  W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.
 3. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do recepcji studia lub drogą mailową na adres: biuro@sosalsa.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
  Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.
 4. Osoba zgłaszająca się na zajęcia zobowiązana jest do wypełnienia kwestionariusza zawierającego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz daty urodzenia.
 5. O starcie kursu informujemy mailowo i/lub telefonicznie. Pozostałą należność za kurs należy uregulować na miejscu przed startem zajęć.
 6. Zaliczka za karnety ilościowe jest bezzwrotna – jej zwrot jest możliwy jedynie w sytuacji, gdy kurs nie rozpoczął się z winy So!Salsa. Zaliczkę można przenieść na poczet innego kursu. Zaliczka za karty sportowe podlega zwrotowi w całości po odbyciu wszystkich zajęć danego kursu w danym miesiącu. W razie opuszczenia zajęć, możliwe jest ich odrobienie, a w innym przypadku część zaliczki będzie potrącana (15 zł za zajęcia)
 7. Posiadacze kart sportowych Multisport, OK System oraz Fitprofit mogą korzystać z 1 zajęć w ciągu dnia (bez/z dodatkową opłatą). Każde kolejne zajęcia to koszt 15 zł.
  Aby wziąć udział w zajęciach korzystając z powyższych kart należy okazać je wraz z dokumentem tożsamości.
 8. Karnet ilościowy jest ważny 4 tygodnie od daty pierwszego wejścia
 9. Karnet OPEN 6 i 12 jest ważny przez okres określony w umowie. W ramach tej umowy możliwa jest dowolna ilość wejść na zajęcia regularne w ramach karnetu. Istnieje dwukrotna możliwość zawieszenia w/w karnetów na okres miesiąca – opłata za zawieszenie to 30 zł. Umowa wydłuża się o okres zawieszenia. Termin płatności za w/w karnety ustala się do 10-tego każdego miesiąca.
 10. Umowy zawarte są na czas określony z możliwością miesięcznego wypowiedzenia złożonego na piśmie. Jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 11. Karnet OPEN dotyczy wejść tylko na zajęcia regularne określone w grafiku. Warsztaty, projekty choreograficzne, imprezy wiążą się z dodatkową opłatą.
 12. Lekcje indywidualne ustala się z wyprzedzeniem drogą mailową (zapisy@sosalsa.pl) lub telefoniczną. Opłatę za tę lekcję należy uiścić minimum 24 godziny przed jej planowanym terminem. O ewentualnym odwołaniu lub przełożeniu lekcji należy powiadomić studio z minimum 3-godzinnym wyprzedzeniem – w innym wypadku płatność i lekcja przepada.
 13. Uczestnik ma prawo do otrzymania zniżki: studenci 5%, rodzinna (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic + dziecko) – 5%
 14. Administratorem danych osobowych jest Studio Tańca So! Salsa

Wstecz

SoSalsa - Solidarity of Salsa