kalendarz
zapisz się na kurs

Regulamin

scroll

REGULAMIN SO SALSA – SOLIDARITY OF SALSA POLECANA SZKOŁA TAŃCA TRÓJMIASTO

I DEFINICJE

Cennik – aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w So! Salsa dostępny na stronie internetowej sosalsa.pl
Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne w Studiu Tańca So! Salsa
Oferta – aktualnie dostępna, na stronie internetowej sosalsa.pl lista kursów tańca
Recepcja – miejsce przeznaczone do przyjmowania Uczestników zajęć oraz innych osób, miejsce załatwiania formalności związanych z zajęciami tanecznymi
Regulamin – niniejszy Regulamin uczestnictwa oraz zasad płatności za zajęcia taneczne w Studiu Tańca So! Salsa
Sala taneczna – sala treningowa, na której odbywają się zajęcia taneczne grupowe lub lekcje indywidualne („zajęcia”)
Kursant / Uczestnik zajęć – osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach tanecznych, opłaconych i prowadzonych w Studiu Tańca So! Salsa

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin ten powstał na potrzeby studia So!Salsa. Określa on zasady korzystania z usług oferowanych przez So!Salsa oraz prawa i obowiązki kursanta.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usług So!Salsa oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu. Ma on zastosowanie do wszystkich karnetów sprzedawanych przez So!Salsa, bezpłatnych zaproszeń, użytkowników kart sportowych Multisport, OK System, FitProfit oraz gości.
 3. W ramach działalności Studio Tańca So! Salsa organizuje i oferuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy, których aktualna lista dostępna jest na stronie sosalsa.pl. Są to zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Zajęcia taneczne trwają - 55 min, 5 minut przeznaczamy na dezynfekcje oraz przewietrzenie sal tatnecznych oraz pomieszczeń sanitarnych. 
 5. Przed wejściem do studia prosimy o założenie maseczki oraz dezynfekcję rąk. Na zajęcia taneczne moga Pąństwo zdjąć maski, po zakończeniu lekcji należy ją z powrotem założyć. 
 6. Prosimy zachowywac bezpieczny odstęp minimum 1,5 metra pomiędzy innymi uczestnikami zajęć. 
 7. Zalecamy stałą kontrolę zdrowia oraz temperatury ciała. O wszelkich odstępstwach od normy prosimy o kontakt telefoniczny na numer 508050299. 
   

III ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA So! Salsa:

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez So! Salsa jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.So!Salsa zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Wszystkie powierzone dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich mają tylko upoważnione osoby. Dane kontaktowe wykorzystujemy jedynie w celu statystycznym, informacyjnym, promocyjnym i w celu ułatwienia kontaktu z kursantami. Zgodnie z w/w ustawą masz prawo do poprawiania, uzupełniania uaktualniania oraz żądania usunięcia swoich danych z naszej bazy. (Można to zrobić droga mailową zapisy@sosalsa.pl)
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Studio Tańca So! Salsa jest posiadanie ważnego karnetu, opłacenie pojedynczego wejścia na zajęcia, skorzystanie z kart sportowych.
 3. Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca So! Salsa na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:korzystać z sali tańca, zgodnie z jej przeznaczeniem,
  korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca,
  korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Studio Tańca So!Salsa, w tym z: szatni, pryszniców, toalet,
  brać udział w imprezach organizowanych przez So!Salsa (bezpłatnie lub za dodatkową opłątą)
  być informowanym na bieżąco o wydarzeniach i działalności So!Salsa za pośrednictwem e-mail lub sms.
 4. Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć przez stronę internetową szkoły. Zgłoszenie jest obowiązujące dopiero w momencie otrzymania e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników (dla zajęć w parach 4 osób, dla zajęć solo 3 osób). Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.
 5. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor.
 6. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki tańca wykonywanego samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje Instruktora.
 7. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open level,P -podstawowy, początkujący wyższy / improvers, S – średnio zaawansowany, Z -zaawansowany, Master Class. Warunkiem wstępu na zajęcia na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym jest zgoda Instruktora.
 8. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną. Zaleca się również swobodne, nie krępujące ruchów ubranie.
 9. So!Salsa ma prawo w wyjątkowych przypadkach odwołać zajęcia odrabiając je w późniejszym terminie lub wydłużając ważność karnetu. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach poprowadzić 1 instruktor. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
 10. Przed rozpoczęciem kursu tanecznego konieczne jest wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia. 
 11. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
 12. O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
 13. Prosi się Uczestników zajęć o nie wnoszenie na teren So! Salsa przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora. W przypadku konieczności przyniesienia ww. przedmiotów i pozostawienia ich poza miejscem zajęć Uczestnik informuje o tym fakcie recepcję Studia.
 14. Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika bez związku z zajęciami winny być przez niego zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego przez Organizatora miejscu. Studio So!Salsa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bądź skradzione na terenie szkoły.
 15. Szkoła Tańca So! Salsa nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 16. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun .
 17. Na terenie Szkoły Tańca So! Salsa obowiązuje zakaz palenia tytoniu
 18. Po godzinie 22:00 recepcja studia zaczyna drukowanie raportów zamykających dzień, dlatego po tej godzinie wejście nie będzie możliwe
 19. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, PPoż., zachowania czystości oraz szanowania własności studia oraz innych uczestników.
 20. Filmowanie zajęć bez wyraźnej zgody instruktora po zakończeniu zajęć jest zabronione.
 21. So!Salsa ma prawo wykorzystać zdjęcia, filmy, materiały z zajęć do celów promocyjnych oraz informacyjnych. Materiały te mogą być wykorzystane tylko na potrzeby studia i w związku z działalnością studia oraz umieszczane na portalach społecznościowych studia oraz stronie internetowej sosalsa.pl.

IV   ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA So! Salsa W CZASIE TRWANIA PANDEMI:

 1.  Zostałem/am poinformowany/a przez Szkołę, że nie ma gwarancji, że udział w zajęciach nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mam świadomość, że ryzyko takie istnieje i, że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla życia i zdrowia zawodnika

 2. Do szkoły i na zajęcia wchodzę na własną odpowiedzialność

 3. Znajduję się w bardzo dobrej formie fizycznej, nie posiadam żadnych chorób ani kontuzji, nie zaobserwowałem/am u siebie ani u osób, w otoczeniu których przebywałem/am w ciągu ostatnich 14 dni żadnych objawów koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37 stopni, kaszlu, duszności itd). Ponadto, nie przebywam na kwarantannie/izolacji oraz nie byłem/am za granicą w ciągu ostatnich 14dni. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Szkołę o każdej zmianie okoliczności wskazanej w zdaniu pierwszym a także o rezygnacji z udziału w zajęciach w przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów.

 4. Na wypadek zakażania koronawirusem w czasie zajęć, pobytu w Szkole lub dojazdu na zajęcia lub powrotu z zajęć nie będę wnosił/a żadnych roszczeń wobec Szkoły.

 5. Przed każdym przyjazdem do Szkoły będę mierzył/a temperaturę ciała. W razie temperatury wyższej niż 37 stopni nie stawię się w Szkole o czym niezwłocznie ją poinformuję. Pracownik szkoły ma prawo zmierzyć temperature ciała przed zajęciami tanecznymi, w przypadku temperatury wyższej niż 37,5 stopnia pracownik szkoły ma prawo niedopuszczenia do zajęć.

 6. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, na możliwość niedopuszczenia do zajęć w drodze jednostronnej decyzji pracownika Szkoły, w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy mogące mieć wpływ na okoliczności opisane w niniejszym oświadczeniu (kaszel, duszności)

 7. Przyjmuje do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w zakresie swojego stanu zdrowia lub zatajenie przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział w zajęciach.


V   KURSY, SYSTEM PŁATNOŚCI, ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie sosalsa.pl przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku uczestnictwa po raz pierwszy w danym kursie początkującym, należy zakupić karnet na 4 lub 8 wejść (chyba, że posiadana jest jedna z honorowanych przez nas kart sportowych). 
  So! Salsa zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:a) telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,b) w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych.
  W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.
 3. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do recepcji studia lub drogą mailową na adres: biuro@sosalsa.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
  Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.
 4. Osoba zgłaszająca się na zajęcia zobowiązana jest do wypełnienia kwestionariusza zawierającego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail oraz daty urodzenia.
 5. O starcie kursu informujemy mailowo i/lub telefonicznie. Pozostałą należność za kurs należy uregulować na miejscu przed startem zajęć.
 6. Posiadacze kart sportowych Multisport, OK System oraz Fitprofit mogą korzystać z 1 zajęć w ciągu dnia (bez/z dodatkową opłatą). Każde kolejne zajęcia to koszt 15 zł.
  Aby wziąć udział w zajęciach korzystając z powyższych kart należy okazać je wraz z dokumentem tożsamości.
 7. Karnet ilościowy jest ważny 4 tygodnie od daty pierwszego wejścia
 8. Karnet OPEN 6 i 12 jest ważny przez okres określony w umowie. W ramach tej umowy możliwa jest dowolna ilość wejść na zajęcia regularne w ramach karnetu. Istnieje dwukrotna możliwość zawieszenia w/w karnetów na okres miesiąca – opłata za zawieszenie to 30 zł. Umowa wydłuża się o okres zawieszenia. Termin płatności za w/w karnety ustala się do 10-tego każdego miesiąca.
 9. Umowy zawarte są na czas określony z możliwością miesięcznego wypowiedzenia złożonego na piśmie. Jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 10. Karnet OPEN dotyczy wejść tylko na zajęcia regularne określone w grafiku. Warsztaty, projekty choreograficzne, imprezy wiążą się z dodatkową opłatą.
 11. Lekcje indywidualne ustala się z wyprzedzeniem drogą mailową (zapisy@sosalsa.pl) lub telefoniczną. Opłatę za tę lekcję należy uiścić minimum 24 godziny przed jej planowanym terminem. O ewentualnym odwołaniu lub przełożeniu lekcji należy powiadomić studio z minimum 3-godzinnym wyprzedzeniem – w innym wypadku płatność i lekcja przepada.
 12. Uczestnik ma prawo do otrzymania zniżki: studenci 5%, rodzinna (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic + dziecko) – 5%
 13. Administratorem danych osobowych jest Studio Tańca So! Salsa

Wstecz

SoSalsa - Solidarity of Salsa