kalendarz
zapisz się na kurs

News

scroll
So!Salsa wraca na stocznię! Dźwigamy taniec!
So!Salsa wraca na stocznię! Dźwigamy taniec!
zoom

Kochani ❤️

Wróciliśmy dla Was na stocznie! Juhuu :)

Jeśli razem z nami chcesz czerpać radość z tańca to już teraz zapisuj się na zajęcia!

 

W związku z obecną sytuacją nasz REGULAMIN uległ tymczasowej zmianie.
Zapraszamy do zapoznania się, mamy nadzieję, że niebawem wrócimy do "normalności".

TYMCZASOWY REGULAMIN SO SALSA – SOLIDARITY OF SALSA*
*na czas trwania ograniczeń związanych z pandemią COVID-19

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin ten powstał na potrzeby studia So!Salsa. Określa on zasady korzystania z usług oferowanych przez So!Salsa oraz prawa i obowiązki kursanta.
Rozpoczęcie korzystania z usług So!Salsa oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. So!Salsa zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Wszystkie powierzone dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich mają tylko upoważnione osoby. Dane kontaktowe wykorzystujemy jedynie w celu statystycznym, informacyjnym, promocyjnym i w celu ułatwienia kontaktu z kursantami. Zgodnie z w/w ustawą masz prawo do poprawiania, uzupełniania uaktualniania oraz żądania usunięcia swoich danych z naszej bazy. (Można to zrobić droga mailową zapisy@sosalsa.pl)
Ma on zastosowanie do wszystkich karnetów sprzedawanych przez So!Salsa, bezpłatnych zaproszeń, użytkowników kart sportowych Multisport, OK System, FitProfit oraz gości.
W ramach działalności Studio Tańca So! Salsa organizuje i oferuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy, których aktualna lista dostępna jest na stronie sosalsa.pl.
Zajęcia taneczne tymczasowo trwają 55 minut, ze względu na konieczność dezynfekcji sal co zajęcia.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STUDIA TAŃCA So! Salsa:

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez So! Salsa jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Studio Tańca So! Salsa jest posiadanie ważnego karnetu, opłacenie pojedynczego wejścia na zajęcia, skorzystanie z kart sportowych.
Uczestnicy mają prawo wstępu do Studia Tańca So! Salsa na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:
-korzystać z sali tańca, zgodnie z jej przeznaczeniem, z zachowaniem odpowiedniej odległości od pozostałych uczestników zajęć - minimum 1,5 m.‼️
-korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca;
-brać udział w imprezach organizowanych przez So!Salsa (bezpłatnie lub za dodatkową opłatą)
-być informowanym na bieżąco o wydarzeniach i działalności So!Salsa za pośrednictwem e-mail lub sms.

OD 1 LIPCA:
wprowadzamy DOBROWOLNE (nieobowiązkowe) zmiany w parach
- na kurs można zapisać się bez partnera, na zajęciach będzie możliwość tańczenia z innymi kursantami, którzy również zapiszą się bez pary
- na salach wciąż obowiązują limity osób
- z powodu ograniczonej ilości miejsc na zajęciach, zapisując się na kurs, rozliczenie z niego jest miesięczne: deklarujemy uczęszczanie w nim przez 4 tygodnie i raz w miesiącu regulujemy płatności w wypadku opuszczenia danych zajęć
- jeżeli ktoś z jakiejś przyczyny nie może pojawić się na zajęciach:
- może je odrobić na innych zajęciach w danym tygodniu (multisport/ok system/ fitprofit), w przypadku karnetów na wejścia - w terminie ważności karnetu
- znajduje na swoje miejsce jednorazowo zastępstwo
- płaci karę w wysokości 15 zł (multisport/ok system/ fitprofit)
- traci wejście na karnecie (karnety na wejścia)

Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć przez naszą stronę: https://sosalsa.pl/grafik,4,pl lub osobiście w recepcji

Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników (dla zajęć w parach 4 osób, dla zajęć solo 3 osób). Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.

Ilość miejsc na zajęciach jest tymczasowo ograniczona (według rozporządzenia oraz zaleceń sanepidu). ‼️
Pierwszeństwo na liście mają stali klienci z umową OPEN. Osoby, którym nie udało się znaleźć na liście zostaną umieszczone na liście rezerwowej i natychmiast poinformowane o tym, gdy miejsce na liście się zwolni lub przekierowane na podobne kursy w innym terminie jeśli będzie taka możliwosć i Uczestnik wyrazi zgodę.
Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć.
Z uwagi na komfort zajęć i bezpieczeństwo Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.
O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor.
Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki tańca wykonywanego samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje Instruktora.
Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: open level,P -podstawowy, początkujący wyższy / improvers, S – średnio zaawansowany, Z -zaawansowany.
Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną. Zaleca się również swobodne, nie krępujące ruchów ubranie.
So!Salsa ma prawo w wyjątkowych przypadkach odwołać zajęcia odrabiając je w późniejszym terminie lub wydłużając ważność karnetu. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może poprowadzić 1 instruktor. So!Salsa zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych So!Salsa ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
O wszelkich zmianach niezależnych od So!Salsa uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.
Prosi się Uczestników zajęć o niewnoszenie na teren So! Salsa przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług studia. W przypadku konieczności przyniesienia ww. przedmiotów i pozostawienia ich poza miejscem zajęć Uczestnik informuje o tym fakcie recepcję Studia. Studio So!Salsa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bądź skradzione na terenie szkoły.
Szkoła Tańca So! Salsa nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun .
❌Na terenie Szkoły Tańca So! Salsa obowiązuje zakaz palenia tytoniu
Po godzinie 22:00 recepcja studia zaczyna drukowanie raportów zamykających dzień, dlatego po tej godzinie wejście nie będzie możliwe.
Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, PPoż., zachowania czystości oraz szanowania własności studia oraz innych uczestników.
Filmowanie zajęć bez wyraźnej zgody instruktora po zakończeniu zajęć jest zabronione.
So!Salsa ma prawo wykorzystać zdjęcia, filmy, materiały z zajęć do celów promocyjnych oraz informacyjnych. Materiały te mogą być wykorzystane tylko na potrzeby studia i w związku z działalnością studia oraz umieszczane na portalach społecznościowych studia oraz stronie internetowej sosalsa.pl.
So!Salsa część zajęć transmituje na płatnej platformie z zajęciami online - www.livesosalsa.pl - uczestnik zajęć transmitowanych ze studia, oswiadcza, że wyraża na to zgodę, zajęcia te będą oznaczone specjalnie w grafiku. So!Salsa dołoży wszelkich starań by transmija obejmowała jedynie nagrywanie instruktora - bez uczestników zajęć.
Tymczasowo na zajęcia wymagające korzystania z mat sprzęt nie będzie udostępniany, Uczestnik zajęć musi przyjść z własną matą.‼️
❌Od 1 lipca na zajęcia w parach możliwe są zmiany partnerów, ale nie są obowiązkowe.‼️

KURSY, SYSTEM PŁATNOŚCI, ZWROTY I REKLAMACJE

☑️Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie sosalsa.pl przed rozpoczęciem zajęć.
So! Salsa zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia opłaty za niewykorzystane zajęcia na kolejny miesiąc po miesiącu, w którym choroba ustała, pod warunkiem:a) telefonicznego lub mailowego powiadomienia Recepcji o chorobie w terminie 3 dni, od daty pierwszych zajęć objętych chorobą,b) w terminie 3 dni po ustaniu choroby należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w Recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) Uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.
Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać do recepcji studia lub drogą mailową na adres: biuro@sosalsa.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.
Osoba zgłaszająca się na zajęcia zobowiązana jest do wypełnienia kwestionariusza zawierającego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail.
‼️Tymczasowo każdy z Uczestników zajęć ze względu na obecną sytuację musi podpisać oświadczenie zawierające informacje: imię i nazwisko, nr tel kontaktowy, oświadczyć, że jest zdrowy, potwierdzić wejście na teren obiektu na własną odpowiedzialność.‼️

O starcie kursu informujemy mailowo i/lub telefonicznie.

Zaliczka za karnety ilościowe jest bezzwrotna – jej zwrot jest możliwy jedynie w sytuacji, gdy kurs nie rozpoczął się z winy So!Salsa. Zaliczkę można przenieść na poczet innego kursu.
W razie opuszczenia zajęć, tymczasowo niemożliwe jest ich odrobienie - możliwe jest po uprzednim poinformowaniu recepcji odstąpienie wejścia na dany kurs innej osobie.

Posiadacze kart sportowych Multisport, OK System oraz Fitprofit mogą korzystać z zajęć bez dodatkowej opłaty. Aby wziąć udział w zajęciach korzystając z powyższych kart należy zapisać się na kurs mailowo, a po dotarciu do studia okazać je wraz z dokumentem tożsamości.

Karnety ilościowe są ważne 4 tygodnie od daty pierwszego wejścia.

Karnet OPEN 6 i 12 jest ważny przez okres określony w umowie. W ramach tej umowy możliwa jest dowolna ilość wejść na zajęcia regularne w ramach karnetu - po wszesniejszym zapisaniu się na kursy. ‼️
Istnieje dwukrotna możliwość zawieszenia w/w karnetów na okres miesiąca – opłata za zawieszenie to 30 zł. Umowa wydłuża się o okres zawieszenia. Termin płatności za w/w karnety ustala się do 10-tego każdego miesiąca.
Umowy zawarte są na czas określony z możliwością miesięcznego wypowiedzenia złożonego na piśmie. Jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Karnet OPEN dotyczy wejść tylko na zajęcia regularne określone w grafiku. Warsztaty, projekty choreograficzne, imprezy wiążą się z dodatkową opłatą.

Lekcje indywidualne ustala się z wyprzedzeniem drogą mailową (zapisy@sosalsa.pl) lub telefoniczną. Opłatę za tę lekcję należy uiścić minimum 24 godziny przed jej planowanym terminem. O ewentualnym odwołaniu lub przełożeniu lekcji należy powiadomić studio z minimum 3-godzinnym wyprzedzeniem – w innym wypadku płatność i lekcja przepada.

Dołożymy wszelkich starań abyście czuli się u nas bezpiecznie i dobrze jak zawsze! 

Aktualny grafik naborów na zajęcia znajduje się na www.sosalsa.pl

Wstecz

SoSalsa - Solidarity of Salsa